عیوب دیفرانسیل

عیوب دیفرانسیل

ناشی از تنظیم نبودن مقدار لقی بین چرخدنده ها، کم بودن روغن واسکازین،شکستگی چرخدنده ها ویا رولبرینگ های آنهامی باشد.گاهی اوقات با انجام تنظیمات و اضافه کردن روغن،این مشکل بر طرف می شود و برخی از اوقات نیاز است که بعضی از قطعات آن تعویض گردد.عیوب متداول دیفرانسیل عبارتند از:

1-   زوزه کشیدن دیفرانسیل

اگر در هنگام حرکت نمودن خودرو،دیفرانسیل شروع به زوزه کشیدن می نماید و با افزایش سرعت آن، مقدار این صدا نیز افزایش می یابد،علت آن ممکن است به خاطر یکی از موارد زیر باشد:

1-   کم بودن مقدار روغن

2-   شکستگی دنده ها

3-   تنظیم نبودن وضعیت درگیری پینیون با کارانویل

2-ایجاد سو صدا در دورهای پایین:

اگر صدایی که از دیفرانسیل شنیده می شود،در دورهای پایین و سرعت های کم بیشتر باشد،احتمالا علت آن مربوط است به :

1-   شکستگی روبلبرینگ ها

2-   سایدگی رو بلبرینگ ها و افزایش مقدار لقی آنها

3-   ساییدگی چرخدنده های پینیتون و کرانویل و اضافه شدن مقدار لقی آنها 

3-ایجاد سر وصدا در هنگام گردش:

اگر سر و صدای دیفرانسیل فقط در هنگام گردش نمودن خودرو شنیده می شود،دلیل آن مربوط به چرخدنده های داخل هوزینگ می باشد.چون در هنگام حرکت خودرو در مسیر مستقیم،این چرخدنده ها هیچگونه حرکتی ندارند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایراد مربوط به یکی از موارد زیر است:

1-   شکستگی ویا ساییدگی چرخدنده های پلوس

2-   آسیب دیدن چرخدنده های هرزگرد

3-   شکستگی یا خراب شدن رولبرینگهای محورهرزگرد

4-   تنظیم نبودن لقی بین چرخدنده های پلوس و چرخدنده های هرزگرد  

4-فرسایش سریع رولبرینگ ها:

اگر رولبرینگ های پینیون و یا هوزینگ به سرعت دچار ساییدگی می شوند،علت آن ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1-   تابیدگی محور پینیون

2-   تابیدگی کرانویل

3-   کم بودن روغن واسکازین

4-   تنطیم نبودن لقی ها

5-   کم و یا زیاد بودن نیروهای پیش بار اولیه

5-تابیدگی محور پینتون :

علت تابیدگی محور پینیون نیز ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1-   تنظیم نبودن لقی های بین پینیون و کرانویل

2-   مناسب نبودن مقدار نیروی پیش بار اولیه


منبع: تعمیرگاه مرسدس بنز گلچین


برچسب‌ها: